גמרא

הדף היומי בגמרא תלמוד בבלי

דף יומי בבלי ברכות נ”ו

דף נו – אאמר ליה קיסר לר’ יהושע בר’ (חנינא) אמריתו דחכמיתו טובא אימא לי מאי חזינא בחלמאי אמר ליה חזית דמשחרי לך פרסאי וגרבי בך ורעיי בך שקצי בחוטרא דדהבא הרהר כוליה יומא ולאורתא חזא אמר…

דף יומי בבלי ברכות נ”ד

פרק תשיעי – הרואה דף נד – אמתני’ הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל אומר ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה מקום שנעקרה ממנו עכו”ם אומר ברוך שעקר עכו”ם מארצנו על הזיקין ועל הזועות ועל הרעמים ועל…