ירושלמי פסחים · דף טז א

עשה כרי והשתחוה לו ומירחו ואחר כך אכלו אם התרו בו משום האוכל טבל אינו לוקה משום האוכל עכו”ם לוקה איסור חמור חל על איסור קל ואין איסור קל חל על איסור חמור אבל אם מירחו ואח”כ השתחוה לו אם התרו בו משום אוכל טבל לוקה משום עכו”ם לוקה איסור חמור חל על איסור קל ואין איסור קל חל על איסור חמור ר’ בון בר חייה בעי האוכל תרומת חמץ בפסח למי הוא משלם תפלוגתא דרבי יוחנן ודרשב”ל דאיתפלגון הגוזל תרומה מאבי אמו כהן ר’ יוחנן אמר משלם לשבט רשב”ל אמר משלם לעצמו א”ר מנא קומי רבי יוסה מסתברא יודה רשב”ל לר’ יוחנן בחומש שהוא משלם לשבט א”ל אוף אנא סבר כן שכן תרומה טמאה אפרה לשבט אתא ר’ יוסה בר’ בון בשם ר’ אחא אפי’ עליה פליגין ר’ יוסה בעי הנהנה מן ההקדש פחות מש”פ מהו שיהא חייב בתשלומין א”ל נישמעינה מן הדא (ויקרא ה) ואת אשר חטא מן הקדש ישלם פרט לפחות משוה פרוטה אית תניי תני לרבות לתשלומין מאן דאמר פרט לפחות משוה פרוטה לתשלומין לקרבן מאן דאמר לרבות בתשלומין כמה דתימר תמן פחות משוה פרוטה מזיד אף על פי שאינו משלם חומש ואשם ישלם לשבט ואמר אוף הכא כן אמרין חברייא קומי רבי יוסה

ירושלמי פסחים · דף טז ב

ולאו מתניתא היא האוכל תרומת חמץ בפסח שוגג משלם קרן וחומש מזיד פטור מן התשלומין ומדמי העצים אמר לון תמן אינו ראוי להשלים עליה ברם הכא ראוי הוא להשלים עליה שוגג בתרומה ומזיד בחמץ שוגג בתרומה ומזיד בנזיר שוגג בתרומה ומזיד ביום הכפורים אין תיפתרינה לשני דברים ניחא ואין תיפתרינה לדבר אחד מחלוקת רבי יוחנן ורשב”ל

הלכה ד

מתני’

אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח בחיטי’ ובשעורים ובכוסמין ובשיבולת שועל ובשיפון ובדמאי ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו ובמעשר שני והקדש שנפדו והכהנים בחלה ובתרומה אבל לא בטבל ולא במעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו חלות תודה ורקיקי נזיר עשאן לעצמו אין יוצא בהן עשאן למכור לשוק יוצא בהן

גמרא

כתיב (במדבר טו) והיה באכלכם מלח’ הארץ תרימו תרומה לה’ הייתי אומר יהו כל הדברים חייבין בחלה ת”ל מלחם ולא כל לחם אם מלחם לא כל לחם אין לי אלא לחטים ולשעורים בלבד שאר מינין מניין ת”ל (שם) ראשית עריסותיכם ריבה וריבה את הכל רבי יוסה בשם ר”ש תני רבי ישמעאל בן רבי יונה ר’ זעירא רשב”ל בשם רבי ישמעאל א”ר מנא אזלית לקיסרין ושמעית רבי אחווא בר זעירא אמר ואנא הוה אמר לה בשם רבי ישמעאל נאמר לחם בפסח ונאמר לחם בחלה מה לחם שנאמר בפסח דבר שהוא בא לידי מצה וחמץ אף לחם שנא’ בחלה דבר שהוא בא לידי מצה וחמץ בדקו ומצאו שאין לך בא לידי מצה וחמץ אלא חמשתה המינין בלבד ושאר כל המינין אינן באין לידי מצה וחמץ אלא לידי סירחון רבי יוחנן בן נורי אמר

Add Your Comment