ירושלמי פסחים · דף כ“א א

תמן א”ר ירמיה בשם רבי זעירה שני חציי זיתים בתוך הבית אין הבית מצרף בתוך הכלי הכלי מצרף והכא הוא אמר הכין אם הקפיד עליו חוצץ הוא לטבילה ואם לאו אינו חוצץ לטבילה היא טבילה היא הזייה אינו חיבור לטומאה מן הדא אם רוצה הוא בקיומו הוא כעריבה ואם לאו כגופה של עריבה רבי שמעון בן לקיש אמר כך שנה ר’ צואה שתחת הכסא חיבור לטומאה ואינו חיבור להזייה רבי שמעון בן לקיש בשם ר’ שמעון בר כהנא אבר מדולדל צפורן מדולדלת וצואה שתחת הכסא והידוק קירויה וכרויה ר’ יוסי בי ר’ בון אמר אף כשות שליקטו חיבור לטומאה ואינו חיבור להזייה מה בין טומאה מה בין הזייה א”ר לא בהזייה כתיב והזה על האהל ועל כל הכלים ועל כל המקיימין שבכלי ברם הכא (ויקרא יא) לכם כל שהוא לצורך לכם תמן אמרין טרקטה הורי רבי יצחק מיעבד חד תריי תלתא אסור אלא אין שזג ידוי במייא תני קיבטיות בירתיות צריך לבער הורי רבי יוסי באילין פלולינא צריך לבער רבי אבהו בשם רבי יוחנן בצק שצינן לא היה שם אחר כיוצא בו שהחמיץ עד איכן רבי יעקב בר אחא ר’ עולא דקיסרין בשם רבי חנינה עד כדי הילוך ארבע מיל

הלכה ג

ירושלמי פסחים · דף כ”א ב

אבל אם ניטמאת קודם לגילגולה יעשנה קבין ובשלשה בי”ט אבל אם לשה מערב יום טוב כהדא דתני הלש עיסה בי”ט מפריש חלתה בי”ט לשה מערב י”ט ושכח להפריש חלתה אסור לטלטלה אין צורך לומר ליטול ממנה עירס לא אמר אלא לש הא עירס לא א”ר שמואל אחוי דרבי ברכיה תיפתר בעיסה טמיאה שאינו מפריש חלתה אלא בסוף א”ר יוסה בי רבי בון בדין היה בעיסה טהורה שלא יפריש חלתה אלא בסוף תקנה תיקנו בה שיפרשינה תחילה שלא תטמא את העיסה מתניתא בי”ט של פסח הא בעצרת ובחג מותר רבי יוסה בי רבי בון רבי חונא בשם רבי אחא אפילו בעצרת ובחג אסור על שם (שמות יב) כל מלאכה לא יעשה בהם מה בינה לקניבת ירק של תרומה זו ראויה לאכילה וזו אינה ראויה לאכילה רבנין דקיסרין בעיין מה בינה לבורר קטנית בי”ט כיצד יעשה על דר’ אליעזר מערים ואומר זו אני רוצה לוכל וזו אני רוצה לאכול ואופה את כולה וכשהוא רודה מערים ואומר זו אני רוצה ליישן זו אני רוצה ליישן ומשייר אחת אמר ליה רבי יושוע

Add Your Comment